Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitajakoulutus lähihoitajatutkinnon suorittaneille

Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena. Lähipäivien lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua Itslearning −verkkoalustalla. Osaaminen osoitetaan työelämässä näyttöinä. Koulutus suoritetaan osittain oppisopimuksella.

Tutkinnon kaksi ensimmäistä osaa suoritetaan oppisopimuksella kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa tai vuodeosastolla. Akuuttihoidossa- ja ensihoidossa toimimisen tutkinnonosissa lähipäiviä on pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa, joka mahdollistaa osa-aikaisen työn tekemisen opintojen aikana. Akuuttihoidossa ja ensihoidossa toimimisen tutkinnonosien työelämäjaksot tehdään pääsääntöisesti koulutussopimuksella.

Kuvaus

Koulutuksessa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perushoidon ensihoidon osaamisala

  • Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tutkinnonosa (25 osp) oppisopimuksella
  • Toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen tutkinnonosa (30 osp) oppisopimuksella
  • Akuuttihoitotyössä toimiminen (35 osp) 3 lähipäivää viikossa oppilaitoksella
  • Ensihoidossa toimimisen tutkinnonosa (40 osp) 3 lähipäivää viikossa oppilaitoksella

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jonka perusteella koulutus kestää n. 1,5-2 vuotta.

Hakeutumisen edellytykset

Hakijalla on oltava sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja suoritettuna.

Koulutukseen valitaan alalle soveltuvia, joilla on oppivelvollisuus suoritettuna, hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ammatillisissa perustutkinnoissa” (91/011/2014).

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin keinoin poistaa. Aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös voi olla esteenä opiskelijavalinnalle, jos toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.
Opiskeluoikeuden arviointia voi tapahtua myös opiskelun aikana. Jos on aihetta epäillä, että opiskelijalla voi olla opiskeluoikeiden peruuttamiseen johtava terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin esim. huumausainetestiin. Lisätietoa terveydentilavaatimuksista saa SORA-lainsäädännöstä.

Lisäksi opinnoissa, joissa opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, aiempi tuomio tietyistä rikoksista voi olla esteenä opiskeluoikeudelle. Opiskelijaa voidaan pyytää toimittamaan ote rikosrekisteristä opiskeluoikeuden arviointia varten.

Seuraava sisäänotto elokuussa 2024. Haku koulutukseen aukeaa 2.1.2024. Soveltuvuuskokeet järjestetään toukokuussa 2024.