Opiskelijalle

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat eli ytot sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin.

Yhteiset tutkinnon osat YTO:t

Yhteiset tutkinnon osat eli ytot sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Niiden laajuus on 35 osp eli noin 1/5 tutkinnosta. 

Yhteisten tutkinnon osien opinnoissa keskitytään sellaisiin taitoihin, joita tarvitaan kaikissa ammateissa, arjessa ja jatko-opinnoissa. Ytoja ovat mm. sellaiset aineet kuin äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, liikunta ja toiminta digitaalisissa ympäristöissä. Ytot arvioidaan arvosanoilla 1–5.  

 • Ytoista 26 osp on pakollisia ja 9 osp valinnaisia opintoja.  
 • Ytot on jaettu kolmeen ryhmään:
  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen  

Ytojen opiskelu Faissa lähiopetuksena

Ytoja opiskellaan Faissa pääsääntöisesti lähiopetuksessa. Pakollisten ytojen lähiopetus suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan alakohtaisesti ryhmittäin,  mutta ryhmissä saattaa olla muutamia toisten alojen opiskelijoita.​​​​​​​ Valinnaiset yto-opinnot valitaaan jokaiselle opiskelijalle tämän toiveiden ja HOKSin mukaisesti. Valinnaiset ovat 3 osp:n kokonaisuuksia ja niitä tarvitaan yhteensä 9 osp. Valinnaisia opintoja järjestetään niin, että syys- ja kevätlukukaudella on kaksi eri toteutusta. Esim. syksyllä ensimmäinen valinnaisainejakso kestää viikot 34–41 ja toinen 43–50. Opiskelija voi valita kultakin toteutukselta yhden valinnaisaineen. Valinnaista ytoa on yleensä maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 14.15–16.00. Kesäopintoina järjestetään myös joitakin yto-valinnaiskursseja.

Ytojen opiskelu itsenäisinä verkkokursseina

Melkein kaikkia pakollisia ytoja voi suorittaa myös itsenäisesti. Myös muutamia valinnaisia ytoja voi suorittaa itsenäisesti. Verkkokurssien itsenäinen suorittaminen vaatii opiskelijalta tietoteknisten taitojen hallintaa, hyvää suomen kieltä sekä omatoimisuutta. 

Ytojen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Jos opiskelijalla on aiempia tutkintoja taustalla, tunnustamisprosessi etenee seuraavasti:

VAIHE 1: Opiskelija osallistuu vastuuopettajan pitämään HOKS-keskusteluun. 

VAIHE 2: Opiskelija menee opinto-ohjaajan luokse. Opinto-ohjaaja tunnustaa opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen sisällyttämällä voimassa tai siirtymäajalla olevien tutkintojen perusteiden mukaisen osaamisen osaksi suoritettavaa tutkintoa. 

VAIHE 3: Opinto-ohjaaja lähettää tarvittaessa YTO-hoksaajalle sähköpostilla pyynnön tunnustaa arvioimalla osaamisen vastaavuus ja ajantasaisuus. 

VAIHE 4: YTO-hoksaaja tunnustaa osaamisen niiden kurssien osalta, joita hän kelpoinen arvioimaan. YTO-hoksaaja lähettää muista aineista sähköpostilla tunnustamispyynnön arviointikelpoiselle opettajalle.  

VAIHE 5. YTO-hoksaaja lisää opiskelijan tarvittaessa arvosanatestiin tai suunnittelee, miten opiskelija hankkii puuttuvan osaamisen. 

Yto-paja

Yto-paja on torstaisin klo 12.15–16.00 A-rakennuksessa ytojen tiloissa. Yto-pajassa on paikalla erityisopettaja, yto-ohjaaja ja vaihtuva määrä yto-opettajia. Opiskelijan voi ohjata pajaan selvittämään

 • yto-opintojensa tilannetta,
 • valitsemaan ja ilmoittautumaan yto-valinnaisiin, 
 • tekemään osaamisen tunnustamisia ja OSTU-arvosanatestejä,
 • saamaan apua yto-tehtävissä,
 • täydentämään kesken jääneitä kursseja tai
 • tekemään rästiin jääneitä kokeita.