Yrityksille

Opiskelija oppimaan yritykseesi

Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen ansiosta opiskelijan on mahdollista tulla oppimaan yritykseesi. Opiskelija perehtyy samalla teidän toimintatapoihinne ja oppii työtehtävänne.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on mahdollisuus työnantajalle, kun

 • henkilöstöä tarvitaan lisää
 • sopivaa työntekijää ei löydy muuten kuin kouluttamalla itse
 • kehitetään olemassa olevan henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista uudelleen- tai täydennyskoulutuksella
 • sitoutetaan henkilöstöä
 • kun tarvitset juuri sinun yrityksellesi räätälöidyn koulutuskokonaisuuden

Oppisopimus on määräaikainen sopimus, jonka ajalta työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan tietopuolisten lähipäivien ajalta, voidaan opiskelijalle maksaa opintososiaalisia etuuksia.

Oppisopimuksen aikana työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla annetavasta ohjauksesta. Koulutuskorvaus määritellään tapauskohtaisesti oppisopimusta tehtäessä ja sen maksaa koulutuksen järjestäjä.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää palkkatukea työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen. Lisätietoa palkkatuesta saa lähimmästä TE-toimistosta ja www.te-palvelut.fi.

Työpaikalta nimetään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, jonka tehtävänä on perehdyttää ja ohjata opiskelijaa oppisopimuksen aikana yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin sekä arvioida hänen edistymistään. Työpaikkaohjaajalla tulee olla alalle suoritettu tutkinto tai pitkä työkokemus alan työtehtävistä. Työpaikkaohjaaja saa tarvittavan perehdytyksen tehtäväänsä. Halutessaan hän voi myös osallistua työpaikkaohjaajille järjestettävään koulutukseen.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä suunnittelee oppisopimuskoulutuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa ja antaa tarvittavaa tukea ja ohjausta työpaikalle koulutuksen aikana. Tiivis yhteistyö osapuolten kesken varmistaa opintojen tavoitteellisen etenemisen.

Koulutussopimus

Koulutussopimus on ei-työsopimussuhteinen työpaikalla tapahtuvan oppimisen muoto, joka on kestoltaan joustava. Siinä opiskelijalle ei makseta palkkaa tai muuta vastiketta. Opiskelija on oppilaitoksen tapaturmavakuutuksen ja opiskelijahuollon palveluiden piirissä. Työelämässä oppimista tuetaan ja täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla oppimisella, kuten tietopuolisina opintoina oppilaitoksessa, oppimisprojekteina tai verkko-opintoina.

Koulutussopimuksessa ovat osapuolina opiskelija, työnantaja, vastuullinen työpaikkaohjaaja sekä koulutuksen järjestäjänä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, joka vastaa sopimusasioista ja järjestää opetuksen ja näytöt. Lisäksi koulutuksen järjestäjä tukee koulutussopimusopiskelijoiden työelämässä oppimista ja ohjaamista.

Työnantajan rooli koulutussopimuksessa

Koulutussopimus on määräaikainen sopimus, jossa opiskelija ei ole työsuhteessa yritykseen. Koulutuksen järjestäjä sopii kirjallisesti koulutussopimustyöpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.

Sopimuksen pohjana toimii opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja sitä täydentävät tutkinnon osat. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kokonaisuuden muodostavat tutkintojen sisällöt ja tavoitteet, sekä työpaikan tarpeet ja mahdollisuudet. Tämä mahdollistaa opiskelijalle laaja-alaisen ammatillisen osaamisen kehittymisen ja työelämälle tarpeiden mukaiset taidot

Työnantaja vastaa työelämässä oppimisen laadusta ja huolehtii, että opiskelijalla on mahdollisuus tehdä omien osaamistavoitteidensa mukaisia työtehtäviä. Työnantaja myös valitsee henkilöstöstään opiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan, joka perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin sekä ohjaa häntä koko koulutussopimusajan. Lisäksi työnantajan tehtävänä on huolehtia työjärjestelyistä niin, että opiskelijalla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen järjestämiin opetuspäiviin. Työpaikkaohjaajalle lähetetään työelämäjakson päätteeksi Opetushallituksen palautekysely. Palautteeseen vastaaminen on tärkeää ja saadun palautteen avulla kehitetään työelämässä oppimista.

Koulutussopimusopiskelijan työnantajana sitoudut:

 • Nimeämään opiskelijalle motivoituneen työpaikkaohjaajan.
 • Antamaan opiskelijalle monipuolisia opiskeltavan alan työtehtäviä ja tarvittaessa järjestämään työkiertoa työpaikalla osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Huolehtimaan työjärjestelyin siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan opintoihin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.
 • Vastaamaan Opetushallituksen puolivuosittain lähettämään palautekyselyyn. Palautteeseen vastaaminen on tärkeää ja saadun palautteen avulla kehitetään oppilaitosyhteistyötä.

Työpaikkaohjaajat

Työnantajan on nimettävä oppisopimus- ja koulutussopimusopiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja. Hyvällä työpaikkaohjaajalla on ammattitaitoa ja työkokemusta alasta, motivaatiota ja ohjaustaitoja sekä sitoutumista työpaikkaohjaajan tehtävään. Hän on opiskelijalle sekä työkaveri että opettaja.

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on

 • perehdyttää opiskelija yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin
 • tutustuttaa opiskelija muuhun henkilökuntaan
 • kertoa muille työntekijöille, että opiskelija on koulutuksessa ja tarvitsee sekä tietoa että tukea
 • pyrkiä luomaan heti hyvä ja kannustava ilmapiiri
 • toimia yhteyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä
 • osallistua opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman (HOKS) laatimiseen
  Suunnittelulla varmistetaan, että tutkinnon perusteiden mukainen osaaminen saavutetaan työelämässä ja oppilaitoksessa.
 • ohjata ja tukea opiskelijaa – Opiskelijalle annettavalla palautteella ohjataan ja kannustetaan HOKSin mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen.
 • arvioida osaamista ja sen kehittymistä yhdessä opiskelijan sekä niiden työyhteisön jäsenten kanssa, jotka ovat osallistuneet ohjaamiseen ja kouluttamiseen työpaikalla
 • vastata Opetushallituksen lähettämään palautekyselyyn työelämäjakson päätteeksi. Palautteeseen vastaaminen on tärkeää ja saadun palautteen avulla kehitetään oppilaitosyhteistyötä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja etsitään juuri sinun tarpeisiisi sopivat ratkaisut.

Ota yhteyttä