Opiskelijalle

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Forssan ammatti-instituutin ja Faktia Oy:n opiskelijoita.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän järjestyssäännöt,
Forssan ammatti-instituutti ja Faktia Oy

Järjestyssääntöjen tavoitteena on taata jokaiselle opiskelijalle ja työntekijälle turvallinen
opiskeluympäristö ja työympäristö. Järjestyssäännöillä edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun
esteetöntä sujumista sekä opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Jokaisella opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus
henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
Oppilaitoksessa edistetään kulttuurisesti moninaista ilmapiiriä ja kulttuurien välistä ymmärrystä.

Jokaisella on oikeus työrauhaan ja työturvallisuuslainsäädännön mukaisiin työolosuhteisiin.
Opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee käyttäytymisellään edistää myönteistä ja asiallista käytöstä ja
opiskeluilmapiiriä. Heidän on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
Henkilökunta ja opiskelijat ovat kaikki vastuussa oppimisympäristöjen siisteydestä.

 1. Järjestyssääntöjen noudattaminen
  Järjestyssääntöjä noudatetaan oppilaitoksen hallinnassa olevissa rakennuksissa ja alueella sekä
  opiskeluun liittyvissä tiloissa, tilanteissa ja tilaisuuksissa. Työelämässä oppimisen aikana noudatetaan
  lisäksi työpaikan sääntöjä sekä työelämässä oppimisesta erikseen annettuja ohjeita.

  Opiskelijaasuntolassa noudatetaan lisäksi asuntolan järjestyssääntöjä.

  Opiskelijaa velvoitetaan noudattamaan järjestyssääntöjä. Näiden järjestyssääntöjen lisäksi opiskelija
  noudattaa eri oppimisympäristöihin laadittuja ohjeita opiskelijoille.

 2. Työrauha, käyttäytyminen ja viihtyvyys
  Opiskelijan tulee noudattaa hyviä käytöstapoja, antaa opiskelurauha opiskelutovereille ja henkilöstölle
  sekä käyttää asiallista kieltä.

  Opiskelijan on käyttäydyttävä siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai
  opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

  Kaikenlainen alkuperään, sukupuoleen, uskontoon, ikään, kieleen, vakaumukseen, mielipiteeseen,
  terveydentilaan, vammaisuuteen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn pohjautuva kiusaaminen tai
  häirintä ja seksuaalinen häirintä on kielletty.

  Henkinen ja ruumiillinen kiusaaminen, väkivaltainen käyttäytyminen, vihapuhe, nettikiusaaminen,
  opiskelun estäminen tai häirintä ovat ankarasti kiellettyjä.

  Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppimisympäristössä tai koulumatkalla
  tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena
  olevan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

  Koulualueen siisteydestä huolehtiminen kuuluu kaikille. Roskaaminen on kielletty. Ruokien ja juomien
  vieminen opetustiloihin on kielletty. Korkillisen vesipullon voi tarvittaessa viedä opetustilaan.

 3. Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  Yhdenvertaisuus on Suomen perustuslaissa turvattu perusoikeus. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  tarkoittavat ensi sijassa ihmisarvon kunnioittamista ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.

  Jokaisella opiskelijalla on yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet. Opiskeluyhteisössä jokaista
  kohdellaan tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, kielestä, alkuperästä, uskonnosta,
  vakaumuksesta, terveydentilasta, vammaisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Tästä
  asiasta on yksityiskohtaisemmin kerrottu oppilaitoksen Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa.

 4. Osallistuminen opintoihin ja poissaolot
  Opiskelijan tulee säännöllisesti osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa
  (HOKS) mukaiseen opetukseen, ohjaukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 94§)

  Opiskelijan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti sekä noudattaa annettuja ohjeita. Opiskelijalla tulee olla opintojen edellyttämät varusteet ja välineet mukana oppitunneilla.

  Opiskelijan pitää ilmoittaa poissaolostaan ilman viivytystä vastuuopettajalleen. Opetuksesta ei voi olla
  poissa ilman perusteltua syytä. Tämä koskee myös työelämäjaksoja. Työelämäjaksoilla poissaoloista
  pitää ilmoittaa työelämäjakson työpaikkaohjaajalle ja opettajalle.

  Vastuuopettaja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä ja poissaoloja. Poissaolojen toistuessa tai
  jatkuessa tai jos opinnot eivät etene, vastuuopettaja kutsuu opiskelijan ohjauskeskusteluun.

 5. Mobiililaitteiden käyttäminen ja sosiaalinen media
  Mobiililaitteiden ja sosiaalisen median palveluiden käyttö on sallittua oppitunneilla vain, jos se kuuluu
  oppitunnin sisältöön. Tekijänoikeuksia tulee kunnioittaa myös sosiaalisessa mediassa. Virheellisen
  tiedon ja asiattomuuksien levittäminen oppilaitoksesta tai työssäoppimispaikasta ja niiden
  henkilökunnasta tai opiskelutovereista on kiellettyä.

  Opetustilanteissa kuvaaminen ja äänittäminen edellyttävät lupaa opettajalta, työpaikkaohjaajalta,
  asiakkailta ja opiskelukavereilta. Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista
  ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

  Kuvattaville pitää kertoa, mihin tarkoitukseen kuvia aiotaan käyttää. Kuvia tai tallenteita ei saa
  julkaista ilman niissä näkyvien henkilöiden suostumusta.

 6. Omaisuuden käsittely
  Oppilaitoksen omaisuutta, kiinteistöjä ja irtaimistoa tulee käsitellä huolellisesti. Saadessaan
  käyttöönsä opiskeluun tarvittavia välineitä, tarvikkeita tai laitteita tulee opiskelijan käsitellä niitä
  huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan tahallaan tai
  huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahingot. Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa
  vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

 7. Turvallisuus
  Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kaikkien opiskelijoiden tulee omalta osaltaan
  pitää huolta turvallisuusseikoista. Työturvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita tulee noudattaa kaikissa
  tilanteissa ja oppimisympäristöissä.

  Opiskelijoiden ja henkilökunnan on perehdyttävä koulutusala- ja tutkintokohtaisiin
  työturvallisuussääntöihin ja -suunnitelmiin sekä noudatettava niitä. Opiskelija on velvollinen
  käyttämään oppilaitoksen ohjeiden ja alakohtaisten työturvallisuusmääräysten mukaisia suoja-asuja ja
  –varusteita. Havaituista vioista, puutteista, vaaroista ja tapaturmista on välittömästi ilmoitettava
  henkilökunnalle. Kaikkien on huomattuaan puututtava työturvallisuuteen liittyviin puutteisiin.
  (Työturvallisuuslaki 738/2002)

  Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka
  hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka
  joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää
  syytä. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 8§)

 8. Tupakointi ja päihteet
  Tupakointi, tupakkatuotteiden (esim. nuuska, sähkötupakka), tupakan vastikkeiden ja
  tupakkajäljitelmien sekä päihdyttävien aineiden käyttö ja käsittely ei ole sallittua oppilaitoksen
  alueella. Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta (Tupakkalaki 549/2016).

  Päihdyttävien ja huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen
  alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella, muissa oppimisympäristöissä tai oppilaitoksen
  järjestämissä tilaisuuksissa. Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainetestiä
  koskevan todistuksen, mikäli on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden
  vaikutuksen alaisena koulutukseen kuuluvissa käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai
  muussa oppimisympäristössä tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. (Laki ammatillisesta
  koulutuksesta 84 §)

 9. Ajoneuvoliikenne
  Ajoneuvoliikenteessä tulee oppilaitoksen alueella noudattaa äärimmäistä varovaisuutta ja annettuja
  ohjeita. Pysäköinti on sallittu vain merkityillä parkkipaikoilla.

 10. Järjestyssääntöjen rikkomukset
  Järjestyssääntöjen rikkomisesta on säädetty ammatillisen koulutuksen lain (531/2017)
  80-90 pykälissä seuraavasti:
 • Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen huomautus tai varoitus.
 • Opiskelija voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.
 • Opiskelija voidaan määrätä poistumaan oppitunnin ajaksi.
 • Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi.
 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita sekä tarkastaa
  opiskelijan tavarat

  Järjestyssääntöjen rikkomusten seuraukset on kuvattu suunnitelmassa kurinpitokeinojen
  käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.